Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer har besluttet ny brancheanbefaling vedrørende produktion af økologisk mælk og kød fra kreaturer.

Udgivet d. 18. august 2020

Brancheanbefaling om anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning på økologiske kvægbedrifter, gældende fra og med gødningsplanperioden, der starter 1. august 2020

Hvis du som landmand selv ønsker, eller hvis du indkøber foder fra producenter, der bruger mere end 50 kg udnyttet N per ha harmoniareal i ikke-økologisk gødning, forudsættes det, at foderet er produceret under nedenstående dyrkningsregler om frugtbarhed og reduktion af kvælstofudvaskning. Kravet skal dokumenteres med en tro- og love erklæring.

  • Der må ikke være et ensidigt sædskifte, der udpiner jorden eller opformerer plantesygdomme.
  • Der skal være mindst 20 pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder (bælgsæd/kløvergræs) i sædskiftet.
  • Markerne skal have plantedække om vinteren. Hvis det af hensyn til driften er umuligt på alle marker, kan du undtage en mindre del af markerne, forudsat at du har begrænset udvaskningen på arealerne på anden vis, fx ved brug af efterafgrøde eller placering i sædskiftet (flere år efter en kvælstoffikserende afgrøde).
  • Der skal være efterafgrøder eller mellemafgrøder (eller vinterraps) 1. og 2. efterår efter ompløjning af kløvergræs.


Der skal være efterafgrøde eller mellemafgrøde (eller vinterraps) 1. efterår efter ompløjning af 1.års kløvergræs og andre kvælstoffikserende afgrøder.

Brancheanbefalingen gælder fra og med gødningsplanperioden 2020/21 og dermed de afgrøder, som høstes i 2021. ”Tro- og love erklæring” kan hentes her.

De økologiske virksomheder, som er tilsluttet anbefalingerne, gør deres leverandører opmærksom på ovennævnte brancheanbefaling.

Brancheanbefalingen indarbejdes i forventning om, at L&Fs og ØLs tidligere fremsatte indfasnings/udfasningsmodel for alternativer til konventionel husdyrgødning gøres gældende fra gødningsplanperioden 2021/2022 – dvs. høsten 2022 – enten i form af statslige økologiregler eller som en brancheanbefaling. Afgørelse om rammen og ikrafttrædelse for indfasningsplanen afventer dog fortsat afklaringer.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte din økologirådgiver.